Om Barnas Valg

Hva er Barnas Valg 2019?

Barnas Valg er laget for at barn skal lære om demokrati og politikk, bli engasjert og få øve seg på å stemme på et politisk parti. Ved å delta i Barnas Valg håper vi også at flere vil bruke stemmeretten sin den dagen de blir gamle nok. Videre ønsker vi med Barnas Valg å gjøre både barn og voksne mer bevisst på at politikk også angår barn, og gi voksne innblikk i hvordan barn ville stemt hvis de hadde hatt stemmerett. Barnas Valg retter seg mot barn fra 5. til 10. trinn.

Barnas Valg 2019 er et lokalvalg, slik som det ekte lokalvalget i 2019. For å gjøre det mer håndterbart er Barnas Valg 2019 kun et kommunestyrevalg, og ikke et fylkestingsvalg.

For at Barnas Valg skal være mest mulig likt det ekte lokalvalget, har vi også i Barnas Valg valgt å bruke de kommunene og de fylkesgrensene som gjelder fra 01.01.2020.

Kontakt Barnas Valg

Hvilke partier og lister er med i Barnas Valg 2019?

Redd Barna ønsker at Barnas Valg skal speile virkeligheten så mye som mulig. I motsetning til Stortingsvalget hvor det kun er ett valg, så er det i år valg i alle kommuner i hele landet, det vil si 356 ulike kommunestyrevalg.

De store nasjonale partiene stiller selvsagt til valg i de fleste kommuner i Norge, men i lokalvalgene finnes det i tillegg andre lokale partier, eller det som ofte kalles lister (se video om partier og lister). I tillegg til å invitere alle de store nasjonale partiene, ønsket vi derfor å invitere noen av disse lokale listene også. Men for at man skal kunne stille til valg i Barnas Valg, er Redd Barna pliktig til å legge til rette for at det finnes informasjon om de som stiller til valg, slik at barna kan ta et informert valg når de stemmer. Til sammen finnes over 1000 lokale lister, og dessverre har ikke Redd Barna ressurser til å tilrettelegge for informasjon om alle disse.

Barnas Valg 2019 består derfor av alle de store nasjonale partiene i de kommunene de stiller til valg, og i tillegg har vi valgt å invitere de lokale listene som ved forrige lokalvalg fikk over 20% oppslutning i sin kommune. Denne avgrensningen har vi kommet frem til blant annet etter ekspertråd fra valgforsker Johannes Bergh. Av de som ble invitert har følgende takket ja til å være med: Gran Bygdeliste, By og bygdelista (BBL), Samlingslista, Hå-lista, Solrenningslisten, Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste.

Barnepartiprogram og lokale saker

Noe av det viktigste som må være på plass for at barna skal kunne ta et informert valg er informasjon om partienes politikk. Vi er kjempestolte av at alle som stiller til valg i Barnas Valg 2019 har levert sine egne barnepartiprogram, hvor de skriver om politikken sin på en måte som er forståelig for barn.

Når vi har spurt partiene om de kan levere barnepartiprogram har vi ønsket at disse partiprogrammene skal være så lokale som mulig, slik at de blir så relevant som mulig når barna skal bestemme seg for hvilket parti de vil stemme på i sin kommune. Fordi de nasjonale partiene som er representert på Stortinget i dag ikke har ressurser til å levere program for hver kommune i Norge, har vi derfor delt deres partiprogram opp etter fylke. De lokale listene, som kun finnes i en enkelt kommune, har levert program for sin kommune.

Hvorfor har vi valgt temaer?

I lokalvalget velger vi politikerne som skal bestemme over kommunen og fylket vi bor i. Fordi kommunen og fylket bestemmer over andre ting enn det staten gjør, er det ofte litt andre politiske områder som er relevant i lokalvalget – samtidig som lokalvalget dekker et stort område av saker.

For å tydeliggjøre hva som er særlig viktig i lokalvalget, og ikke minst for å tilpasse Barnas Valg etter hva barn er opptatt av har vi sammen med barn og unge kommet frem til seks ulike tema. Disse er helse, skole, miljø, transport, fritid og arbeid. Se filmer om de ulike temaene her >

Disse temaene er i tråd med hva mange barn og unge har sagt til oss at de er opptatt av, samtidig som det er noe som lokalpolitikerne har ansvar for. Ikke minst er temaene omfattende nok til at det finnes stor bredde i hva de ulike partiene mener, samtidig som det ikke er tvil om hva temaene betyr.

Resultatvisning

Når Barnas Valg 2019 er gjennomført, vil man kunne se hvor mange stemmer partiene har fått i hele landet, i fylket, i kommunen og innad på skolen man går på. På grunn av personvernhensyn må en skole ha over 50 stemmer for at resultatene fra skolen skal vises.

Valgomat

Barnas Valgomat er et samarbeid mellom NTB og Redd Barna. Redd Barna har kun vært med å finansiere valgomaten med hjelp fra Sparebankstiftelsen, mens det er NTB som har hatt det fulle redaksjonelle ansvaret. Det vil si at NTB har bestemt hvordan valgomaten skal utformes. Dette har gjort at det er noen ulikheter mellom valgomaten og Barnas Valg.

For det første, tar Barnas Valg 2019 utgangspunkt i hvordan fylke og kommunestrukturen i Norge ser ut anno 01.01.2020. Det vil si at vi har 11 fylker i Norge, og 356 kommuner. Valgomaten bruker fylkes- og kommunestruktur per 01.01.2019. For det andre, kan man i Barnas Valg finne alle stortingspartiene i tillegg til alle listene som fikk over 20% oppslutning og har valgt å være med. Mens NTB har valg å ta med de mindre nasjonale partiene også.

Personvern

Personopplysningene som oppgis lagres separat fra hvem man stemmer på. Når man oppgitt navn, trinn og skole fungerer dette som en billett inn i stemmelokalet, som blir lagret et sted, mens selve stemmen blir lagret et annet sted. Dermed kan man ikke spore personopplysningene til sensitive opplysninger som krever konsesjon av Datatilsynet. Derimot blir opplysninger om den enkelte barns deltakelse lagret, og dermed gjelder personvernloven.

Redd Barna skal gjennom Barnas Valg ta barna på alvor. Vi skal gi dem en mulighet til å se hvordan ting hadde vært om barn fikk bestemme. Da mener vi at barn også kan få bestemme selv om vil delta. Derfor ber vi om samtykke fra barna før de skal stemme.

 1. Behandlingsansvarlig for Barnas valg er Redd Barna og databehandler er IMEMO.
 2. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gi barn muligheten til å stemme i Barnas Valg, og at stemmegivningen skal være både unik og anonym.
 3. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven og barnekonvensjonen.
 4. Det vil være behandling av navn, skole og klassetrinn. For å kunne stemme i Barnas Valg ber vi om noen personopplysninger. Dette vil fungere som en billett inn menyen hvor man avgir sin stemme. Derfor vil ikke disse personopplysningene bli lagret sammen med stemmegivningen.
 5. Hvor hentes opplysningene fra? Alle personopplysningene registreres av deltakeren selv.
 6. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene? Å stemme under Barnas Valg er frivillig og alle opplysninger er avgitt frivillig.
 7. Opplysningene vil ikke deles med tredjeparter.
 8. Disse opplysningene vil kun lagres fra valget starter til vi kan vise resultatet fra valget før de vil slettes.
 9. Hvordan sikres opplysningene? Alle opplysningene ligger sikkert forvart på sikre servere og det er kun autoriserte personer som har adgang i de dagene opplysningene er lagret.

  Har du spørsmål vedrørende Redd Barnas bruk av personopplysninger under Barnas Valg kan du ta kontakt her: barnasvalg@reddbarna.no